Kiwi chịu nhiệt

Kiwi chịu nhiệt - caygiong68Kiwi chịu nhiệt - caygiong68

Hình ảnh cây thực tế cập nhật vào ngày 14-12-2023 15:15:38

Cây giống tại vườn cao 25 - 30 cm